Uw winkelwagen is leeg.

Er zitten geen items in uw winkelmandje
 
 

1. Toepasselijkheid
Welkom op de website van Vouwtent. Gelieve deze site met gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met Vouwtent, door te lezen. Zodra u browst, de website bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met onze voorwaarden akkoord gaat, maakt u dan aub geen verder gebruik van deze site.
Vouwtent behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De klant zal bijgevolg zelf dienen na te gaan of veranderingen hebben plaatsgevonden.
Het feit dat de klant de huidige voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen,
ontslaat hem niet van hun toepassing.
2. Eigenaar en gebruiksrestricties
De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto’s, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als "inhoud"), zijn auteursrechtelijk beschermd c.q. betreffen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn in beheer van of gelicencieerd aan LuAnSe International BVBA of zijn eigendom van andere eigenaren/rechthebbenden.
Het is toegestaan om gedeelten van onze website te tonen, kopiëren, distribueren,
downloaden en in hard copy te printen met als doel:
(1) een bestelling bij Vouwtent te plaatsen, of
(2) gebruik te maken van deze site als bron van aankoopinformatie, echter uitsluitend
indien en voorzover u de site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die
in deze site zijn opgenomen, respecteert en in de tekst handhaaft.
Behalve in verband met aankoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud
van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven,
gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen
worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd
worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LuAnSe International BVBA of de betreffende (auteurs)rechthebbende.
Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u
in strijd handelt met één van de op deze site genoemde gebruiksvoorwaarden of overige
bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van
deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie,
distributie, of heruitgave) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven, kan een
inbreuk op auteurs- of merkrechten van LuAnSe International BVBA opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LuAnSe International BVBA, ten strengste verboden.
3. Inhoud van de site
Alle producten die door Vouwtent worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. LuAnSe International BVBA streeft ernaar de informatie op
deze site zo actueel mogelijk te houden, maar kan niet garanderen dat de weergegeven
informatie altijd volledig, juist of actueel is. Teneinde u van de meest actuele informatie
te kunnen voorzien zal LuAnSe International BVBA de informatie op deze site omtrent producten en diensten regelmatig aanpassen.
LuAnSe International BVBA geeft geen garanties met betrekking tot de samenstelling, bruikbaarheid en specifieke toepassingsmogelijkheden van de artikelen. Voor vragen op dit gebied kunt u telefonisch, per brief of via e-mail contact opnemen met Vouwtent. Wij
zullen u dan zo snel mogelijk verder van dienst zijn. Aan de op deze site gepubliceerde
informatie kan geen enkele garantie omtrent de aangeboden artikelen worden ontleend.
LuAnSe International BVBA behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en voorraad door te voeren.
Foto’s zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
4. Over onze prijzen
De vermelde prijzen zijn altijd inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten (tenzij
anders vermeld). LuAnSe International BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele typografische of fotografische fouten.
5. Reservaties & voorraad
Van zodra u een bestelling plaatst bij Vouwtent, zetten wij de goederen voor
u in reservatie. Indien wij uw betaling niet ontvangen hebben binnen de 5 werkdagen na
ontvangst van uw bestelling, worden de goederen terug vrijgegeven en wordt uw
bestelling geannuleerd.
Goederen kunnen ook na afspraak worden afgehaald te Maldegem. Indien u de
goederen niet binnen de 5 werkdagen na het plaatsen van uw bestelling kan afhalen,
dient u om uw reservatie te behouden, het totaalbedrag integraal te voldoen via
overschrijving.
Alle producten op onze website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad.
Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk
en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren.
Vouwtent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een product.
6. Betaling
Betaling gebeurt altijd op voorhand of uiterlijk bij afhaling van de goederen te
Maldegem.
U kan ervoor opteren om vooraf te betalen via overschrijving. Van zodra LuAnSe International BVBA uw betaling heeft ontvangen, gaan we over tot levering of nemen we terug contact met u op om een afspraak te beleggen voor het afhalen van de goederen te Maldegem.
U kan ook online betalen met MisterCash, CreditCard, PayPal of iDeal (enkel voor klanten met een Nederlands rekeningnummer). De online betalingen worden beveiligd en vinden
plaats via een secure server. Meer informatie met betrekking tot de betaling vindt u op
http://www.icepay.be. Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een
door hem gestelde tegenvordering op Vouwtent BVBA in mindering te brengen. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten. Kortingen worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk aangeduid op de website.
U kan ook contant (cash) betalen te Maldegem bij afhaling van de bestelde artikelen.
Chèques of andere betaalmiddelen worden niet aanvaard.
7. Transport & leveringstermijn
Uw bestelling kan worden thuisgeleverd in heel België en Nederland. Hiervoor werken we
samen met een andere koerier. De verzendkosten kunnen variëren per artikel.
Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop worden de verzendkosten automatisch
berekend en worden deze bij het totaalbedrag gevoegd.
Vouwtent levert ook in andere landen, maar hier kan een extra kost voor worden aangerekend. In dat geval neemt u best contact op met ons om de transportkosten te berekenen.
De leveringstermijn bedraagt maximaal vijf werkdagen na ontvangst van uw betaling,
tenzij anders aangegeven. LuAnSe International BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de levertermijn door overmacht niet kan worden gerespecteerd.
Het risico van het product tijdens het transport van het door u bestelde product is voor
Vouwtent. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van
het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door
Vouwtent kunnen worden uitgesloten.
8. Bedenktijd consumenten, herroepingsrecht of verzakingsrecht
De consument kan van zijn aankoop afzien binnen een termijn van 14 kalenderdagen te
rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen, zonder betaling van een
boete en zonder opgave van motief.
U dient ons dan binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of via e-mail te verwittigen.
Eveneens dient u het artikel terug te bezorgen binnen de 14 kalenderdagen op ons
postadres. Uiteraard moet alles in perfecte staat, compleet en in de originele en
onbeschadigde verpakking terug komen. De goederen mogen niet gebruikt zijn en
moeten bijgevolg klaar zijn voor verkoop. De kosten en het risico van verzending zijn
integraal ten laste van de klant. Ongefrankeerde goederen worden niet in ontvangst
genomen. LuAnSe International BVBA stort uw geld terug na controle van de staat van de goederen (d.i. de betaalde som min transportkosten).
Vouwtent behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Vouwtent of de leverancier van het product) is beschadigd. Wanneer uw betaling gecrediteerd moet worden, zal dit altijd binnen de dertig dagen na de herroeping gebeuren via overschrijving.
Het verzakingsrecht is enkel van toepassing op consumenten. Een consument is iedere
natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden,
op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt. Het herroepingsrecht
is dus niet van toepassing op natuurlijke- of rechtspersonen die de producten van
Vouwtent verkrijgen voor beroepsdoeleinden.
Het herroepingsrecht (of verzakingsrecht) geldt niet voor overeenkomsten betreffende de
levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of
die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (bv. bedrukte vouwtenten of kadertenten
op maat).
9. Garantie
Alle vouwtenten, partytenten, opslagtenten en pagodetenten dienen binnen de 10 dagen
na ontvangst te worden opgesteld en te worden gecontroleerd. Na deze periode vervalt
de fabrieksgarantie, daar er te veel invloeden van buitenaf zijn, bv. weersomstandigheden, onvoldoende verankering, wijze en plaats van opslag, …
10. Uitsluiting van aansprakelijkheid
LuAnSe International BVBA is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang dan ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze site.
LuAnSe International BVBA is ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij Vouwtent bestelde artikelen.
11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
LuAnSe International BVBA beheert en onderhoudt de site van Vouwtent
(http://www.vouwtent.eu) vanuit haar kantoren in Maldegem. Op (het gebruik van) de website en alle transacties met Vouwtent, als onderdeel van LuAnSe International BVBA, is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard dan ook, ook deze die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Brugge. Als u vanuit een ander land deze site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving. Met uitzondering van de historische informatie die op deze site is vermeld, heeft de verstrekte bedrijfsmatige en overige informatie veelal betrekking op de toekomst. Deze informatie kan derhalve onzekerheden bevatten.
12. Opmerkingen van de gebruiker, feedback en andere door u ter beschikking
gestelde informatie
U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze site
stuurt of op andere wijze aan Vouwtent ter beschikking stelt, eigendom van LuAnSe International BVBA worden en blijven.
Bovendien verklaart u zich akkoord met het feit dat het u verboden is, naar of van deze
site illegaal, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, opruiend, pornografisch of ander materiaal
dat aanleiding zou kunnen geven tot wettelijke burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, te verzenden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor
de inhoud en strekking van alle opmerkingen die u maakt.
13. Bescherming van persoonlijke gegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van een levering. Wij waarderen het vertrouwen dat u
in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te
beschermen. Op verzoek kan u de door ons geregistreerde gegevens inzien en wijzigen.
14. Herziening van gebruiksvoorwaarden
Vouwtent, onderdeel van LuAnSe International BVBA is te allen tijde gerechtigd de
gebruiksvoorwaarden van deze site aan te passen of te herzien. Indien één of meerdere
van de in deze site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, het
overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden van deze site
onverminderd van kracht blijven. Door gebruik te maken van deze site accepteert u alle
wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen in de op u van toepassing zijnde
voorwaarden kunt u kennis nemen door deze site regelmatig op te roepen.